Stanovy Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

schválené na ustanovujúcej schôdzi Združenia 1.3.2000 v znení zmien a doplnkov schválených valným zhromaždením 3.5.2001, 6.6.2002, 13.6.2003, 21.5.2004, 10.6.2005, 27.5.2009, 28.4.2010, 18.5.2011, 30.5.2013,  29.5.2014,  15.4.2015 a dňa 17.5.2023

Úvodné ustanovenie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR (ďalej len Združenie) je záujmovým združením právnických osôb – podľa § 20 f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) – zaoberajúcich sa výskumom, vývojom, výrobou, skúšobníctvom, opravami, modernizáciami a obchodom s vojenskou technikou, výzbrojou a materiálom. Združenie je právnická osoba zapísaná v registri záujmových združení na Okresnom úrade Trenčín pod číslom 44/2000.

Poslaním Združenia je podieľať sa na vytváraní optimálnych podmienok pre podnikateľskú činnosť svojich členov, obhajovať špecifické spoločné záujmy členov a tiež ich individuálne záujmy pokiaľ nie sú v rozpore so spoločnými záujmami. Túto činnosť zabezpečovať v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, pri rešpektovaní bezpečnostnej politiky a národnej obrannej stratégie Slovenskej republiky.

I. Názov a sídlo Združenia

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR)
Hurbanova 42, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Anglický názov

Security and Defence Industry Association of the Slovak Republic (SDIA SR)
Hurbanova 42, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

II. Predmet činnosti

Predmetom činnosti Združenia je najmä:

 1. Presadzovanie a ochrana podnikateľských záujmov svojich členov v dialógu s Národnou radou SR, vládou SR, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a ďalšími národnými a medzinárodnými inštitúciami, vrátane obdobne zameraných asociácií, združení a zväzov.
 2. Podpora pri prezentácii vývojových a výrobných zámerov členov Združenia a ich zapájaní do rozvojových a modernizačných programov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 3. Podpora pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a pri zvyšovaní exportných schopností svojich členov v oblasti vojenskej techniky, výzbroje, služieb a materiálu.
 4. Organizačné, odborné poradenstvo a organizovanie vzdelávacej a propagačnej činnosti v prospech svojich členov.
 5. Vytváranie a presadzovanie podnikateľského a legislatívneho prostredia pre členov Združenia, porovnateľného s prostredím v členských štátoch NATO a EÚ.
 6. Presadzovanie všeobecných záujmov členov Združenia pri grantoch a tendroch, ktoré sú zamerané na výskum, vývoj a výrobu produktov a technológií vojenskej techniky, výzbroje a materiálu.

III. Majetkové vzťahy a členské príspevky

 1. Majetok Združenia je vytvorený základnými ročnými členskými príspevkami, doplnkovými a dobrovoľnými členskými príspevkami, majetkovými prírastkami, darmi, inými vecami a hodnotami, a slúži k úhrade nákladov spojených s činnosťou Združenia.
 2. Základný ročný členský príspevok vo výške 1 500,–EUR platia členovia Združenia so sídlom na území Slovenskej republiky okrem vysokých škôl a akadémií jednorazovo na účet Združenia do konca marca bežného roka. Základný ročný členský príspevok vo výške 33,–EUR platia vysoké školy a akadémie so sídlom na území Slovenskej republiky jednorazovo na účet Združenia do konca marca bežného roka. Základný ročný členský príspevok vo výške 3 000,– EUR platia členovia Združenia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky jednorazovo na účet Združenia do konca marca bežného roka. Výšku a termín splatnosti doplnkových členských príspevkov schvaľuje valné zhromaždenie na návrh prezídia. Dobrovoľné členské príspevky platia členovia Združenia na základe vlastného rozhodnutia. Zaplatené členské príspevky pri zániku členstva v Združení sa nevracajú.
 3. Združenie môže pre tvorbu doplnkových finančných zdrojov založiť a riadiť podnikateľský subjekt s tým, že jeho výnosy budú slúžiť výhradne na úhradu nákladov spojených s predmetom činnosti Združenia podľa článku II odst. 2,3,4 a 5 stanov.
 4. Združenie hospodári podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
 5. Združenie vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o svojich príjmoch a výdajoch. Hospodárenie Združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IV. Členstvo v Združení, jeho vznik a zánik

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné a vzniká rozhodnutím o prijatí uchádzača valným zhromaždením Združenia. Členom Združenia môže byť len právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie (ďalej len EÚ) alebo iného štátu, ak tento štát alebo právnická osoba (alebo jej dcérska spoločnosť, materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosť takejto materskej spoločnosti), ktorá má sídlo v tomto štáte má uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (napr. zmluva o dodávke, zmluva o spolupráci a pod.); Združenie komunikuje so svojimi členmi v štátnom jazyku.
 2. Nový uchádzač o členstvo musí predložiť žiadosť vo forme vyplnenej a podpísanej prihlášky na prerokovanie v prezídiu Združenia. Prílohou prihlášky je výpis z obchodného alebo iného obdobného registra podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má uchádzač sídlo. Prezídium Združenia predkladá žiadosť uchádzača so svojím stanoviskom na schválenie valným zhromaždením.
 3. Do rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí uchádzača za riadneho člena môže dozorná rada na návrh prezídia rozhodnúť o prijatí uchádzača za asociovaného člena. Po zaplatení alikvotnej čiastky členského príspevku má asociovaný člen rovnaké práva ako riadny člen okrem práva hlasovať na valnom zhromaždení.
 4. Členstvo v Združení zaniká: a) výpoveďou, ktorú predloží člen písomnou formou podpísanú štatutárnym orgánom podľa zápisu v obchodnom alebo inom obdobnom registri podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má člen sídlo; výpovedná lehota je 3 mesiace a po jej uplynutí prezídium Združenia vyradí člena z evidencie a o vyradení informuje valné zhromaždenie, b) zrušením z dôvodu neplnenia si členských povinností plynúcich zo stanov Združenia a uznesení valného zhromaždenia Združenia; návrh na zrušenie členstva predkladá valnému zhromaždeniu prezídium Združenia po predchádzajúcom písomnom upozornení člena a do rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení členstva môže prezídium rozhodnúť o dočasnom vyradení člena z evidencie a aktivít Združenia, c) rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo súdu alebo iného orgánu, ktorým bol na člena vyhlásený konkurz  alebo ktorým člen vstúpil do likvidácie alebo nastala obdobná právna skutočnosť podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má člen sídlo a to ku dňu vzniku danej právnej skutočnosti; člen je povinný o vzniku takejto právnej skutočnosti oboznámiť Združenie bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa vzniku tejto právnej skutočnosti,  d) zánikom člena, ku dňu zániku člena, e) rozhodnutím príslušného orgánu, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu.
 5. V prípade zrušenia organizácie bez likvidácie, ktorá bola členom Združenia a zaplatila členský príspevok, môže jeho nástupnícka organizácia požiadať prezídium o pokračovanie členstva. Dozorná rada na návrh prezídia rozhodne o pokračovaní členstva.

V. Práva a povinnosti členov

 1. Člen Združenia má právo:
   • 1.1 nominovať svojich kandidátov na voľby do orgánov Združenia a podieľať sa na rozhodovaní valného zhromaždenia spôsobom upraveným v týchto stanovách a spolurozhodovať o činnosti Združenia; právo podľa predchádzajúcej vety nemá člen so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
   • 1.2 zúčastňovať sa akcií Združenia,
   • 1.3 podať návrh na odvolanie člena orgánov Združenia, ktorý bol za člena zvolený na základe jeho návrhu,
   • 1.4 presadzovať svoje požiadavky a stanoviská a ovplyvňovať tak tvorbu výsledných stanovísk Združenia,
   • 1.5 vyjadrovať sa k činnosti Združenia, predkladať návrhy na zmeny základných dokumentov Združenia, návrhy na zvolanie valného zhromaždenia,
   • 1.6 zapájať sa do činnosti Združenia prácou v odborných komisiách, pracovných skupinách a iných poradných orgánov Združenia,
   • 1.7 vyžadovať od Združenia a jeho orgánov poskytovanie či sprostredkovanie služieb vyplývajúcich z predmetu činnosti Združenia,
   • 1.8 používať v bežnom obchodnom styku označenie „Člen Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky“ spolu s logom Združenia.
 2. Člen Združenia sa zaväzuje riadiť sa týmito stanovami a je povinný:
  • 2.1 presadzovať a vysvetľovať stanoviská a záujmy Združenia, pokiaľ vystupuje pod jeho menom alebo užíva označenie „Člena Združenia…“ a logo Združenia,
  • 2.2 dodržiavať zákony SR a ďalšie všeobecne záväzné predpisy upravujúce špecifické podmienky podnikania v oblasti vojenskej techniky, materiálu a služieb,
  • 2.3 poskytovať orgánom Združenia každoročne informácie v rozsahu registračného listu člena Združenia a prípadne ďalšie informácie, ktoré sú potrebné k napĺňaniu predmetu činnosti Združenia,
  • 2.4 načas platiť stanovené členské príspevky a plniť si zmluvné záväzky voči Združeniu; v prípade neuhradenia ročného členského príspevku ktorýmkoľvek riadnym členom Združenia do konca marca bežného roka stráca tento riadny člen Združenia hlasovacie právo vo všetkých orgánoch Združenia, a to až do úhrady celého členského príspevku,
  • 2.5 aktívne spolupracovať pri plnení poslania a predmetu činnosti Združenia vyplývajúce zo stanov alebo uznesení valného zhromaždenia

VI. Orgány Združenia, konanie a podpisovanie za Združenie

 1. Orgány Združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Prezident
  3. Prezídium
  4. Výkonný riaditeľ
  5. Dozorná rada
 2. Osoby zvolené na valnom zhromaždení do orgánov Združenia sa zapisujú do registra záujmových združení vedenom na príslušnom okresnom úrade ako osoby, ktoré konajú v mene Združenia podľa odstavca č.3 a č. 4 tohto článku stanov.
 3. V mene Združenia koná prezident a viceprezident Združenia samostatne. Podpisovanie sa robí tak, že k názvu Združenia pripojí svoje meno a podpis prezident alebo viceprezident Združenia.
 4. V mene Združenia, v prípade nutnosti zvolania valného zhromaždenia dozornou radou podľa čl. VII. E, odst.3 stanov koná aj predseda dozornej rady Združenia alebo iný predsedom písomne poverený člen dozornej rady.
 5. Osoby zvolené do orgánov Združenia zotrvávajú vo svojich funkciách až do zvolenia nových osôb a to aj v prípade, že zaniklo organizácii členstvo v Združení, ktorá ho nominovala ako svojho kandidáta.
 6. V prípade, že zvolená osoba sa písomným oznámením prezídiu vzdá funkcie v orgánoch Združenia, postupuje sa podľa ustanovení čl. VII.B odst.4, čl. VII.C odst.2 a čl. VII. E odst.4. V prípade vzdania sa funkcie v orgánoch Združenia zvolenou osobou alebo jej odvolaním, zaniká jej funkcia dňom doručenia vzdania sa funkcie alebo odvolania (písomného oznámenia) Združeniu.
 7. Členstvo v prezídiu a dozornej rade Združenia nezakladá nárok na odmenu.
 8. Náklady na mimoriadne zahraničné cesty t.j. mimo ciest schválených v pláne činnosti valným zhromaždením podliehajú schváleniu dozornou radou Združenia. O konaní a výsledku takejto cesty je prezídium povinné informovať členov Združenia.

VII. Pôsobnosť orgánov Združenia

 • A. Valné zhromaždenie Združenia
  1. Najvyšším orgánom Združenia je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie tvoria poverení delegáti každého riadneho člena Združenia. Poverený delegát člena Združenia je povinný sa pri prezentácii, pred začatím valného zhromaždenia, preukázať splnomocnením alebo iným poverením, spolu s výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo iným dokumentom podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má člen Združenia sídlo. V prípade, ak je delegátom člena Združenia štatutár alebo člen štatutárneho orgánu, preukáže sa výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo iným dokumentom podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má člen Združenia sídlo, v ktorom je uvedené, že je oprávnený konať v mene člena Združenia. Každý riadny člen Združenia má pre účely hlasovania jeden hlas s výnimkou členov Združenia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorí hlasovacie právo nemajú.
  2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1 krát ročne, najneskôr do 31. mája a vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina riadnych členov Združenia k prerokovaniu navrhnutého bodu programu.
  3. Valné zhromaždenie zvoláva prezident, alebo z poverenia prezídia výkonný riaditeľ Združenia písomnými pozvánkami adresovanými do sídiel členov Združenia najmenej 20 dní pred dátumom konania valného zhromaždenia.
  4. V prípade nečinnosti prezidenta a prezídia Združenia, k prerokovaniu navrhnutého bodu rokovania, podľa čl. VII.E, odst.3 stanov, je oprávnená zvolať valné zhromaždenie aj dozorná rada Združenia.
  5. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
   1.  prijatí nových členov a zrušení členstva v Združení,
   2. zmene stanov,
   3. členstve alebo spolupráci s inými obdobnými subjektami,
   4. schválení rozpočtu,
   5. schválení výročnej správy a účtovnej závierky za uplynulý rok,
   6. schválení výšky doplnkových členských príspevkov, termíne a podmienok ich splatenia,
   7. voľbe a odvolaní prezidenta,
   8. voľbe a odvolaní členov prezídia,
   9. voľbe a odvolaní členov dozornej rady a o stanovení predsedu dozornej rady,
   10. zrušení Združenia a spôsobe majetkového vysporiadania,
   11. ďalších otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí ako aj o otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami alebo inak upravené.
  6. Valné zhromaždenie pre formu rokovania, hlasovania alebo iných nutných činností príjme rokovací poriadok. Spravidla je riadené prezidentom Združenia, v prípade jeho neprítomnosti predsedom valného zhromaždenia zvoleným podľa rokovacieho poriadku.
  7. Z rokovania valného zhromaždenia sa vždy urobí zápis, ktorý podpisujú: zapisovateľ, overovateľ (ia) a prezident Združenia. Originál zápisu je uložený v sídle Združenia a je k nahliadnutiu členom Združenia. Kópiu zápisu obdrží každý člen Združenia a ostatní účastníci valného zhromaždenia na požiadanie.
  8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov Združenia s hlasovacím právom.
  9. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov, s výnimkou prijímania rozhodnutí k bodom uvedených v odst. 5 pod písmenami a,b,g,h,i,j tohto článku. V týchto prípadoch je k rozhodnutiu potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných riadnych členov Združenia.
 • B. Prezident Združenia
  1. Je voleným reprezentatívnym a štatutárnym orgánom Združenia podriadený valnému zhromaždeniu. Je členom prezídia a riadi jeho činnosť.
  2. V prípade neprítomnosti či nečinnosti prezidenta ho zastupuje jeden z viceprezidentov Združenia.
  3. Prezident Združenia:
   1. koná menom Združenia, v súlade so stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia,
   2. predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti Združenia a o plnení záverov valného zhromaždenia,
   3. koordinuje medzinárodné a vnútroštátne vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy, a k štatutárnym zástupcom iných organizácií,
   4. navrhuje a predkladá k schváleniu prezídiu vnútorný poriadok Združenia,
   5. menuje viceprezidentov Združenia pre jednotlivé oblasti riadenia činnosti Združenia.
  4. Funkčné obdobie prezidenta je 2 roky. V prípade, že zvolený prezident sa vzdá svojej funkcie, alebo z iných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, funkciu prezidenta až do nových volieb vykonáva jeden z viceprezidentov, a to ten, ktorého si zvolia v tajnom hlasovaní.
 • C. Prezídium Združenia
  1. Prezídium je kolektívnym riadiacim orgánom Združenia. Je tvorené prezidentom a štyrmi viceprezidentmi, ktorí sú volení valným zhromaždením. Každý člen prezídia má pri rozhodovaní prezídia jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
  2. Funkčné obdobie člena prezídia je 2 roky. V prípade vzdania sa funkcie člena prezídia alebo jeho odvolania je v právomoci prezídia kooptovať náhradného člena prezídia s funkčným obdobím do konania najbližšieho valného zhromaždenia.
  3. Činnosť prezídia riadi a koordinuje prezident, po dobu jeho neprítomnosti ním písomne poverený člen prezídia (viceprezident). Poradie viceprezidentov pre zastupovanie a rozdelenie kompetencií v jednotlivých oblastiach riadenia Združenia určuje vnútorný poriadok Združenia.
  4. Prezídium v období medzi konaním valných zhromaždení minimálne 1x za 2 mesiace prerokúva a rozhoduje o aktivitách a činnosti Združenia. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Prezídium rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov (posledná veta bodu 1, písm. C tohto článku stanov týmto nie je dotknutá). Zásadné zmeny v stratégii Združenia predkladá na schválenie dozornej rade.
  5. Prezídium:
   1. menuje a odvoláva, výkonného riaditeľa Združenia,
   2. schvaľuje vnútorný poriadok Združenia,
   3. schvaľuje vytváranie stálych alebo dočasných odborných komisií a pracovných skupín,
   4. zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia a odporúčaní dozornej rady,
   5. odporúča dozornej rade Združenia schváliť členstvo nástupníckym organizáciám v zmysle čl. IV odst. 5 stanov,
   6. odporúča dozornej rade schváliť nových uchádzačov o členstvo za asociovaných členov v zmysle čl. IV. odst. 3 stanov,
   7. rozhoduje o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia,
   8. rozhoduje o členstve alebo spolupráci s inými obdobnými subjektami, ak sa jednotliví členovia Združenia, ktorí majú záujem participovať na činnosti týchto subjektov, zaviažu na úhradu prípadných zvýšených nákladov súvisiacich s členstvom alebo spoluprácou s takýmito subjektami.               6. Prezídium Združenia v situácii, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu má právo realizovať rozhodovanie a hlasovanie formou elektronickej pošty ( per rollam ). Hlasovanie per rollam je platné, ak sa kladne vyjadrí nadpolovičná väčšina členov prezídia s právom hlasovacím. V prípade, že člen prezídia neodpovie na hlasovanie per rollam v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Uznesenie schválené per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí prezídia zapísané do zápisnice.
 • D. Výkonný riaditeľ Združenia
  1. Výkonný riaditeľ Združenia je plateným výkonným orgánom Združenia, ktorého menuje a odvoláva prezídium.
  2. Výkonný riaditeľ zodpovedá za vnútorný chod Združenia. Odmenu výkonného riaditeľa schvaľuje na návrh prezídia dozorná rada Združenia.
  3. Výkonný riaditeľ Združenia z poverenia prezídia:
   1. zvoláva valné zhromaždenie Združenia a zabezpečuje agendu na jeho rokovanie,
   2. predkladá valnému zhromaždeniu ku schváleniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na budúci rok,
   3. hospodári s majetkom Združenia v súlade so stanovami a vnútorným poriadkom Združenia,
   4. vedie agendu a korešpondenciu prezidenta a prezídia Združenia,
   5. predkladá prezídiu návrhy na vytvorenie stálych alebo dočasných pracovných skupín a odborných komisií a koordinuje ich aktivity,
   6. robí všetky úkony pre zabezpečenie riadneho chodu Združenia.
  4. Výkonný riaditeľ sa na pozvanie zúčastňuje zasadnutia prezídia Združenia, na rokovaní nemá hlasovacie právo, jeho hlas je poradného charakteru.
 • E. Dozorná rada Združenia
  1. Je voleným dozorným a kontrolným orgánom Združenia, ktorý najmä:
   1. dohliada na hospodárenie Združenia,
   2. vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a návrhu rozpočtu,
   3. prerokováva sťažnosti členov Združenia a predkladá k nim stanoviská prezídiu Združenia a odporúčania k prerokovaniu na valnom zhromaždení a
   4. v období medzi zasadnutiami VZ rozhoduje na návrh prezídia Združenia o zásadných otázkach stratégie a činnosti Združenia.
  2. Dozorná rada je zložená z troch členov. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda.
  3. Dozorná rada je oprávnená požiadať prezídium o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, alebo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie v prípade nečinnosti prezidenta a prezídia Združenia.
  4. Členom dozornej rady Združenia nemôže byť člen prezídia ani výkonný riaditeľ Združenia. Členovia dozornej rady sú volení na dva roky. V prípade vzdania sa funkcie člena dozornej rady alebo jeho odvolania, dozorná rada kooptuje náhradného člena dozornej rady s funkčným obdobím do konania najbližšieho valného zhromaždenia.
  5. Dozorná rada zasadá podľa potreby minimálne však dvakrát za rok.
  6. Dozorná rada na návrh prezídia schvaľuje členstvo nástupníckym organizáciám v zmysle čl. IV. odst. 5 stanov a nových uchádzačov za asociovaných členov v zmysle čl. IV. odst. 3 stanov.
  7. Dozorná rada Združenia v situácii, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu má právo realizovať rozhodovanie a hlasovanie o všetkých otázkach formou elektronickej pošty ( per rollam ). Hlasovanie per rollam je platné, ak sa kladne vyjadrí nadpolovičná väčšina členov dozornej rady s právom hlasovacím. V prípade, že člen dozornej rady neodpovie na hlasovanie per rollam v stanovenej lehote, platí, že nesúhlasí. Uznesenie schválené per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice.

VIII. Zrušenie a zánik Združenia

 1. Združenie sa ruší rozhodnutím valného zhromaždenia s právnym nástupníctvom alebo bez právneho nástupníctva.
 2. V prípade, ak práva a povinnosti Združenia neprechádzajú na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia Združenia. Likvidácia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov (obchodný zákonník). Likvidačný zostatok sa rozdelí rovným dielom medzi členov Združenia.
 3. Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení vedenom na okresnom úrade príslušnom podľa sídla združenia, po splnení podmienok uvedených v predchádzajúcom odstavci.

IX. Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy Združenia boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.3.2000
 2. Stanovy môže meniť a dopĺňať len valné zhromaždenie Združenia podľa čl. VII. A odst. 9 stanov.
 3. Zmeny a doplnky stanov schválené valným zhromaždením sú ich nedeliteľnou súčasťou

Ing. Tibor Straka
prezident
Združenia bezpečnostného a obranného
priemyslu Slovenskej republiky