Ako sa stať členom ZBOP SR

Členstvo v Združení je dobrovoľné a vzniká rozhodnutím o prijatí uchádzača valným zhromaždením Združenia. Členom Združenia môže byť len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Nový uchádzač o členstvo predloží žiadosť vo forme vyplneného a podpísaného Registračného listu Súhlasu dotknutej osoby spolu s výpisom z obchodného registra nie starším ako jeden mesiac.

 

Prezídium Združenia predkladá žiadosť uchádzača so svojím stanoviskom na schválenie valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie zasadá spravidla jedenkrát ročne. Do rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí uchádzača za riadneho člena môže dozorná rada na návrh prezídia rozhodnúť o prijatí uchádzača za asociovaného člena. Po zaplatení alikvotnej čiastky ročného členského príspevku má asociovaný člen rovnaké práva ako riadny člen Združenia okrem práva hlasovať na valnom zhromaždení.

Základný ročný členský príspevok vo výške 1 500 EUR je splatný jednorázovo na základe faktúry do konca mesiaca marec za bežný kalendárny rok. Výška základného členského príspevku pre vysoké školy a akadémie je 33 EUR. V prípade rozhodnutia dozornej rady o prijatí asociovaného člena je takýto člen povinný uhradiť faktúru vo výške pomerného podielu ročného členského príspevku podľa skutočného obdobia asociovaného členstva.